Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató célja, hogy Letis Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-992862, székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 46., adószám: 24151131-2-41., statisztikai számjel: 24151131-4752-113-01, e-mail: zarszerviz@letis.hu, továbbiakban: Letis) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban tájékoztassa Önt a Letis által Önnel kapcsolatosan nyilvántartott és kezelt adatairól, valamint az azokkal kapcsolatos jogairól. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Adatvédelmi törvény rendelkezései irányadóak.

 

I. Fogalmak

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

- adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

 

II. Milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatosan?

Általánosságban Ön használhatja a weboldalainkat úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre (kivéve IV. pontban megjelölt személyi adatnak nem minősülő információkat). Ugyanakkor, bizonyos oldalakon vagy bizonyos szolgáltatások igénybevétele során kérünk Önnel kapcsolatos adatokat, és a Letis-szel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat ilyen adatokat, valamint a Letis –szel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen is nyilvánosságra hozhat ilyen adatokat. Az információk tartalmazhatják:

- az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve például levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét

- az Ön korát és nemét, személyes és szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait, és termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit

Az általunk gyűjtött információk egy része az Adatvédelmi Törvény és a fenti fogalom meghatározás szerint személyes adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

III.Az adatkezelés célja

Az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használjuk fel:

- regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését vagy kérését)

- piacunk, fogyasztóink, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését termékeinkről illetve szolgáltatásainkról, valamint fogyasztói igényfelmérés végzését)

- az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából

- az Önnel szemben fennálló szerződéses és egyéb kötelezettségeink teljesítése, illetve jogaink érvényesítése céljából (ideértve a termékeink és szolgáltatásaink Ön részére történő eladását) és fogyasztóvédelmi eljárásaink részeként

- ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezésével összefüggésben

- a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából

- referencialista készítése céljából

A referencialistánk célja, hogy az érdeklődőink és potenciális ügyfeleink részére a társaságunk tevékenységét a már elvégzett munkáinkon keresztül is bemutassuk. Ennek érdekében valamennyi nem természetes személy ügyfelünk a szerződés megkötésével hozzájárul, hogy az elnevezését és a részére elvégzett munka megjelölését a referencialistánkban feltüntessük. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a referencialistán nem jelennek meg olyan információk, mint a pontos cím, az árak, beszerelt zárak pontos megjelölése, stb. Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban a referencialistánkon szerepelni, úgy a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint kérheti az onnan való törlését, amely kérésének a jogszabály által előírt határidőben eleget teszünk.

 

IV. Az adatkezelés módszerei

Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az eseteket:

- mikor a Letis weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre

- mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy

- az információt a Letis-szel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra, vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített illetve elkülönített adatbázisokban is.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához. Az Adatvédelmi Törvényben a személyes adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

- elektronikus úton külön szövegdobozban

- nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön hozzájárul az adatkezeléshez

- telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerül és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás rögzítésre kerül

- az információt a Letis-szel összefüggő internetes kommunikációval összefüggésben Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza

 

V. Ami nem személyes adat

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a szolgáltatásunk színvonalának emelésében. Ezek az adatok nem köthetőek össze az Ön személyével, így nem minősülnek személyes adatnak.

 

VI. Az adatok kezelése

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön külön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kizárólag:

- abban az esetben, ha alkalmazottaink, szállítóink illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, nyereményjátékokat, vetélkedőket illetve promóciós célokat) - üzleti döntésünk következtében a szolgáltatók, illetve az adattovábbítások címzettjeinek személye változhat, a mindenkori pontos nevük és címük hozzáférhető nálunk

- abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges

- amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi.

Az adatok kezelése során, illetve abban az esetben, ha az Ön személyes adatát a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

- ne használhassa fel az Ön személyes adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és

- megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy akár mi, akár harmadik fél felhasználhassa (ideértve kereskedelmi partnereinket is) ezen információkat közvetlen értékesítési célokra.

 

VII. A kezelt adatok védelme

A Letis kötelezettsége biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy a Letis megvédje az Ön személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a Letis ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. A Letis ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben a Letis nem tudja garantálni. Az Ön információinak biztonságát a Letis a következő eszközökkel védi:

- kódolás használatával, ahol ez lehetséges

- jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható és

- az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges)

 

VIII. Felvilágosítás kérése és az adatokkal kapcsolatos rendelkezési joga

Az Ön kérelmére a Letis tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A jelen nyilatkozat elején található elérhetőségeken keresztül az alábbiakra jogosult:

- tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről

- kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

- az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

- jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni és

- követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos-, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését

 

IX. Sütik és „web beacon”-ok

A Letis, honlapjainak működtetésekor használ sütiket. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje - amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani a Letis felhasználói számára. Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet ezen weboldal használhatóságára és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket. Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és a következőkre használhatók fel (példálózva): számlálják a weboldal látogatóit; figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre; segítségükkel mérhető, hogy mennyire voltak népszerűek a rendszer bizonyos elemei.

 

Reméljük, hogy jelen nyilatkozattal megfelelő alapossággal tájékoztattuk Önt az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységünkről!